Szukasz najlepszego prawnika? Rejestr adwokaci24h.pl to baza najlepszych specjalistów!

 
 
 

Regulamin

Regulamin strony www.adwokaci24h.pl

 

§ 1.

 1. Niniejszy regulamin strony korzystania z katalogu adwokaci24h.pl określa warunki korzystania z serwisu, zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi oraz zasady postępowania reklamacyjnego i możliwości wykreślenia się z katalogu.
 2. Podmiotem świadczącym usługę jest F.H.U. SOWEX I ADAM MARZYCKI z siedzibą w Bytomiu, 41-905 Bytom ul. B. Krzywoustego 8/6, NIP 6262388304 – zwany dalej operator.  


§ 2.

 1. W celu korzystania z serwisu należy mieć dostęp do internetu oraz poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa z obsługą plików typu – np. Chorme, Firefox, Opera, Internet Explorer.
 2. Operator umożliwia korzystanie z usług wyszukiwania prawników, których dane są dostępne w ogólnodostępnych bazach, w celu ułatwienia dotarcia do prawnika z danej specjalności.


§ 3.

 1. Operator stara się zapewnić niezakłócony, zgodnego z prawem i bezpieczny sposób dostępu do danych informacyjnych poszczególnych prawników.
 2. Korzystający z katalogu adwokaci24h.pl pozostają anonimowi, a prawnicy udostepniający dane mają wpływ na treść publikowanych informacji o sobie.
 3. Operator zastrzega sobie prawo do korygowania informacji o danym prawniku na stronie katalogu, a także dokonywania w nim zmian i modyfikacji.
 4. Każdy korzystający z katalogu adwokaci24h.pl jest zobowiązany do zapoznania się Regulaminem jeszcze przed korzystaniem z naszego serwisu.
 5. Strona katalogu adwokaci24h.pl korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze Korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.


§ 4.

 1. Korzystanie z katalogu adwokaci 24h.pl wymaga spełnienia warunków technicznych, w tym m.in.: posiadania system operacyjny z przeglądarką internetową wspierającą HTML5, JavaScript.
 2. Operator nie może ponosić odpowiedzialności za szkody wynikające z niedostosowania się przez użytkowników do ww. wymogów.
 3. Operator nie może ponosić odpowiedzialności za przerwy w dostępie do katalogu adwokaci24h.pl, w szczególności spowodowanej działaniem siły wyższej bądź przerw w dostępie do internetu.
 4. Zabrania się kopiowania treści katalogu adwokaci24h.pl, a każdy dokonujący nowy wpis lub zlecający dokonania nowego wpisu odpowiada również z tytułu praw autorskich danego wpisu (w tym zdjęć lub nagrań).


§ 5.

 1. Podmiot, który zleca zamieszczenie informacji o swojej działalności w katalogu adwokaci24h.pl jest zobowiązany do stosowania się zasad niniejszego regulaminu i w sposób dorozumiały zawiera umowę współpracy informacyjnej z operatorem od chwili samodzielnego zamieszczenia lub zgody na zamieszczenie informacji o przedsiębiorstwie/działalności danego podmiotu/prawnika.
 2. Rozwiązanie umowy z operatorem następuje z chwilą otrzymania przez stronę wypowiedzenia przesłanego mailem lub listownie z dowodem nadania lub odbioru poczty – adres operatora jest to biuro@adwokaci24h.pl bądź opisany w § 1 ust. 2.
 3. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Operatora w ramach Serwisu można zgłaszać w formie elektronicznej lub listownie zgodnie z ww. ust. 2.§ 7.

 1. Operator nie odpowiada za treść i zdjęcia wprowadzone do wizytówki klienta, których sam operator nie wprowadził, jednak w przypadku naruszenia prawa może je usunąć w trybie natychmiastowym.
 2. Operator w chwili przyjęcia opłaty za wystawienie wizytówki jest zobowiązany do dołożenia wszelkich starań aby wizytówka była prawidło wyświetlana.
 3. Operator wystawia fakturę VAT najpóźniej w ciągu 7 dni od chwili otrzymania wpłaty i przesyła ją na adres e-mail a za wyraźną prośbą i pokryciem kosztów wysyłki również listownie.
 4. W najszerszym możliwym zakresie dopuszczalnym przez prawo, operator wyłącza swoją odpowiedzialność oraz odpowiedzialność kontrahentów, którymi posługuje się przy wykonywaniu umowy o korzystanie z katalogu za szkody poniesione przez użytkowników lub klientów oraz utracone przez nich korzyści.
 5. Zakazane jest umieszczanie w katalogu treści w jakiejkolwiek formie, o charakterze bezprawnym, sprzecznych z dobrymi obyczajami oraz naruszających prawa osób trzecich – zgłoszenia proszę przesyłać na adres biuro@adwokaci24h.pl.
 6. Operator nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z katalogu przez klientów w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego regulaminu oraz z obowiązującymi normami prawnymi.


§ 8.

 1. Operator uruchamia katalog prawników oparty zaufaniu stron i stara się nie ingerować w dane klientów, jednak jest zobowiązany do monitorowania treści.
 2. Użytkownik ma możliwość ingerencji we treść swojej wizytówki (w tym w zdjęcia) oraz umieszczania artykułów pod warunkiem, że ich treść nie będzie naruszała praw i dóbr osób trzecich..
 3. W przypadku zaistnienia konieczności uzyskania od Użytkownika danych, które stanowić będą dane osobowe w rozumieniu ustawy, o której mowa w § 8 pkt 2 powyżej, w szczególności dla dokonania rozliczeń z tytułu przeprowadzonych transakcji, Użytkownik wraz z formularzem odnoszącym się do tej kategorii danych lub w formie regulaminu uzyska informację na temat sposobu i celu przetwarzania danych, administratora oraz inne informacje wymagane przepisami prawa.
 4. Każdy użytkownik katalogu (w tym operator) jest zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa, a w szczególności norm RODO.
 5. Baza danych dostępna w Serwisie stanowi informacje jawne udostępniane przez CEIDG i rejestr prawników ogólnie dostępny, a operator nie przetwarza danych do własnych celów.


§ 9.

 1. Wszelkie prawa do katalogu adwokaci24h.pl przysługują operatorowi, a użytkownicy mają dostęp do danych zgromadzonych w katalogu.
 2. Przyjęty w katalogu styl i układ oraz treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawno-autorskiej operatora.
 3. Każdy podmiot korzystający z katalogu jako użytkownik publikujący wizytówkę swojej firmy/kancelarii jest zobowiązany do uiszczenia opłaty zgodnie z cennikiem, chyba, że operator w sposób wyraźny zwolni dany podmiot z ponoszenia opłat (nie ponoszą opłat podmioty, których dane opublikował sam operator, jednak w tym wypadku operator może w każdej chwili usunąć daną wizytówkę).
 4. W przypadku braku uiszczenia opłaty operator może w trybie natychmiastowym wstrzymać publikacje danej wizytówki, a po 7 dniach od upływu terminu zapłaty stale usunąć wizytówkę danego podmiotu.
 5. Operator dołoży starań aby katalog odpowiednio się prezentował, zawierał wizytówki jedynie działalności związanej z prawem, a także aby katalog adwokaci24h.pl był reklamowany.


§ 10. Postanowienia końcowe.

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 23 kwietnia 2018 r. i stanowi integralną część umowy o świadczenie usług informacyjnych.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa RP.
 3. Sądem właściwym do rozpoznawania ewentualnych sporów jest Sąd zgodnie z właściwością odpowiadającą siedzibie operatora, chyba, ze obowiązujące normy prawne wskazują inaczej.