Szukasz najlepszego prawnika? Rejestr adwokaci24h.pl to baza najlepszych specjalistów!

 
 
 
Strona główna > Aktualności > Nowa ustawa mieszkaniowa

Dodano 2018-07-27 (komentarzy 0)

Nowa ustawa mieszkaniowa

Wróć do listy artykułów

5 lipca 2018 sejm uchwalił ustawę o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących.

 

Jeśli chodzi o główne założenia ustawy to:

 1. Inwestycje, które spełnią ustawowe kryteria, będą mogły być realizowane na podstawie uchwały rady gminy w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej. Lokalizacja inwestycji mieszkaniowej będzie możliwa niezależnie od istnienia lub ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jednak pod warunkiem, że nie będzie ona sprzeczna ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
   
 2. Ustawa przewiduje wyłączenie stosowania przepisów o ochronie gruntów rolnych (w określonym zakresie) i ograniczenie restrykcji odnośnie zbywania nieruchomości rolnych znajdujących się w granicach administracyjnych miast, jeżeli będzie na nich realizowana inwestycja mieszkaniowa.

   
 3. Projekt definiuje inwestycję mieszkaniową jako przedsięwzięcie obejmujące budowę, przebudowę lub zmianę sposobu użytkowania, w wyniku którego mają powstać budynek lub budynki mieszkalne wielorodzinne o łącznej liczbie lokali mieszkalnych nie mniejszej niż 25 lub co najmniej 10 budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Inwestycja musi też spełniać szereg dodatkowych wymogów wymienionych w ustawie (w szczególności w zakresie infrastruktury sąsiadującej). Te wymogi zostaną uznane za spełnione także, jeżeli inwestor powoła się na infrastrukturę, która dopiero powstanie w trakcie realizacji jego inwestycji mieszkaniowej.
   
 4. Projekt ustawy określa również zasady przygotowania i realizacji inwestycji towarzyszących, które mają służyć obsłudze mieszkańców budynków będących przedmiotem inwestycji mieszkaniowych (takich jak budowa drogi publicznej, obiektów infrastruktury publicznego transportu zbiorowego lub obiektów działalności kulturalnej, sportu i rekreacji, czy terenów zieleni urządzonej). Regulacje dotyczące inwestycji mieszkaniowych znajdą odpowiednie zastosowanie do inwestycji towarzyszących. Ponadto projekt zakłada możliwość zawarcia porozumienia pomiędzy jednostką samorządu terytorialnego a inwestorem, określającego sposób realizacji infrastruktury towarzyszącej.
   
 5. Zgodnie z przepisami przejściowymi ustawa ma wejść w życie po upływie 14 lub 30 dni od dnia ogłoszenia. Co do zasady, ma się stosować jedynie do postępowań w sprawach inwestycji wszczętych po dniu jej wejścia w życie.
   
 6. Ustawa ma mieć czasowy charakter i traci moc z dniem 31 grudnia 2028 roku.
 

Komentarze:

Aby dodać komentarz zaloguj się na swoje konto